ʞaliforrrr-nia Driver Handbook (por le 'Gubernador')

| No Comments | No TrackBacks

see dmv.ca.gov:

Обращение губернатора

Governor's Picture

Справочник водителя штата Калифорния

Уважаемые жители штата Калифорния!

Вы держите в руках важную брошюру, которая

поможет обеспечить безопасность на дорогах.

Для вашей личной безопасности и безопасности

других людей я настоятельно рекомендую

прочесть эту брошюру и держать ее под рукой,

чтобы обращаться к ней в будущем.

Будучи губернатором, я всегда поддерживал

вас, водителей. Я хочу, чтобы вы и ваша семья

всегда находились в безопасности на дорогах

Калифорнии, поэтому я подписал два важных

закона, которые вступят в силу 1 июля 2008

года.


주지사의 메시지

캘리포니아 주 운전자 안내서

친애하는 캘리포니아 주민 여러분,

여러분의 안전 운전에 도움이 될 유용한 안내서

를 보내드립니다. 본인과 다른 사람들의 안전을

위해 이 안내서를 읽고 향후 참조하실 수 있도

록 편리한 곳에 보관하십시오.

주지사로서 저는 항상 운전자 여러분을 지원해

왔습니다. 여러분과 여러분의 가족 모두가 캘

리포니아의 도로를 운행할 때 항상 안전하기를

바라며, 그러한 취지에서 저는 2008년 7월 1일

부터 시행될 매우 중요한 두 가지 법안을 승인

했습니다.


州長寄語

加利福尼亞州駕駛手冊

尊敬的加州同胞:

您手中這份手册非常有價值,能幫助確保

您安全駕駛。爲保護您和其他人的安全,

我極力建議您閱讀並保留好本手册,以備

將來參考。

身為州長,我始終維護駕駛者的利益。我

希望您和您的家人無論何時都能在加州的

公路上安全駕駛。正是出於這個原因,我

簽署了兩項即將於2008年7月1日生效的重

要法律。


Mensahe ng Gobernador

Hanbuk ng Tsuper sa California

Mga Kapwa Taga-California:

Hawak ninyo ang isang mahalagang hanbuk

na makakatulong na tiyakin ang isang ligtas na

karanasan sa pagmamaneho. Para sa proteksyon ninyo

at ng iba, malakas kong hinihimok kayo na basahin

ito at panatilihing nakahanda para masangguni sa

hinaharap.

Bilang Gobernador, lagi akong sumusuporta sa

inyo, ang tsuper. Gusto kong maging ligtas kayo

at ang inyong pamilya sa lahat ng oras habang

nagmamaneho sa mga daan, at iyon ang dahilan kung

bakit pinirmahan ko ang dalawang napakahalagang

batas na magkakabisa sa Hulyo 1, 2008.


Thư Ngỏ của Thống Đốc

Sách Hướng Dẫn Lái Xe của California

Quý Cư Dân California Thân Mến:

Quý vị đang cầm trong tay một tập sách hướng dẫn

hữu ích là tập sách chắc chắn có thể giúp quý vị lái

xe an toàn. Để bảo vệ cho quý vị và những người

khác, tôi hết sức khuyến khích quý vị hãy đọc và

giữ tập sách này ở chỗ thuận tiện để dùng sau này.

Là Thống Đốc, tôi hằng luôn ủng hộ quý vị, là

những người lái xe. Tôi muốn quý vị và gia đi`nh

quý vị luôn được an toàn trong lúc lái xe trên

những đường lộ của California, và đoÅL là lý do tại

sao tôi đa ký thông qua hai điều luật rất quan trọng

sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng Bảy, 2008.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://blog.writch.com/mt/mt-tb.cgi/678

Leave a comment

hometop

GreenStream

About this Entry

This page contains a single entry by writch published on March 23, 2009 8:40 PM.

The Renewable Energy Viewscape from the Mendocino Coast was the previous entry in this blog.

Israel used Gaza boy as 'human shield' is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Mentionables ...

It's been days since Israel broke the truce and started murdering Palestinians again.

Pres. Barack Obama
(202) 456-1111

Sen. Dianne Feinstein
(415) 393-0707

Sen. Barbara Boxer
(415) 403-0100

Mike Thompson
962-0933

S. Sen. Patricia Wiggins
(916) 651-4002

Assm. Wesley Chesbro
463-5770

Categories

Visitor Map

Creative Commons License
This blog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by Movable Type 4.21-en